Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Access denied for user 'sosyal_user'@'localhost' (using password: YES) in /home/sosyal/public_html/config.php on line 7

Warning: mysql_select_db() expects parameter 2 to be resource, boolean given in /home/sosyal/public_html/config.php on line 8
SOSYAL FOBİ - www.sosyalfobinet.com
   
   
18 Eylül 2014 Perşembe  
   
 
 
 
SOSYAL FOBİ TEDAVİSİ

TEDAVİ İLKELERİ
Yapılan klinik fenomenolojik çalışmalarda sosyal fobinin iki alt tipi tanımlanmıştır.
Bir çok farklı sosyal durumdan korku duyulan tablo  ‘‘yaygın SOSYAL FOBİ’’,
Üçten daha az sayıda sosyal durumdan korku duyulan tablo da  ‘‘ yaygın olmayan  ‘‘ ya da  ‘‘ özgül tip SOSYAL FOBİ’’
Klinik ortamlarda daha sık rastlanan yaygın SOSYAL FOBİ’de anksiyete ve yeti yitimi düzeyleri daha yüksek, eş tanı oranı daha sıktır
. Özellikle öğrenim başarısının düşmesi SOSYAL FOBİ’ si olan gençlerin öğrenimlerini yarım bırakmalarına neden olmaktadır
. İş yaşamında da sosyal fobi  belirgin işlev kaybı yaratmaktadır
.Bu açıdan bakıldığında sosyal fobi tanısı konulan kişide korku, kaçınma ve fizyolojik belirtilerin kontrol altına alınması, eştanılı  bozukluğun da tedavi edilmesi, yani işlev kaybının en aza indirilmesi için uygun ve etkin bir tedavi yönteminin uygulanması önemli bir gerekliliktir.
SOSYAL FOBİNİN tedavisinde farmakoterapi ve psikoterapötik uygulamalar yer almaktadır.Bu alandaki araştırmalar son yıllarda iyice hız kazanmıştır. Bu yazıda SOSYAL FOBİ’nin farmakolojik tedavisine ilişkin ilkeler, kanıt oluşturan araştırma verileri ışığında incelenecek ve bir tedavi algoritması oluşturulacaktır. SOSYAL FOBİNİN tedavisinde yeri olan bilişsel-davranışçı tedavi konusu bir sonraki bölümde ele alınacağından bu bölümde yer verilmeyecektir.
İLAÇ TEDAVİLERİ

Beta-Blokerler (DİDERAL)
Beta-blokerler ilk kez  ‘‘sahne korkusu ’’ nun semptomatik tedavisinde kullanılmaya başlanmış ve olgulara dayalı etkinliğine dayanılarak ‘‘ gerekli durumlarda’’, yaygın olmayan-performansa dayalı-sosyal anksiyetede halen kullanılmaktadır
. Bu durumda hedef belirtiler anksiyetenin periferik belirtileridir ( çarpıntı, yüz kızarması, titreme vb.. belirtiler)
. Beta blokerlere ait kontrollü çalışmalardaki sonuçlar, bu ilaçların yaygın SOSYAL FOBİ’de etkin olmadığı, yaygın olmayan tipte ise kesin bir sonuca varmayı sağlayabilecek sayıda denek olmaması nedeniyle üst düzey kanıt oluşturacak veri elde edilemediği yönündedir.
. Beta-blokerler astım, diyabet ve kalp hastalığı olanlarda kullanılmamalıdır.
Monoamin Oksidaz İnhibitörleri
( BU İLAÇLAR TÜRKİYE ‘DE BULUNMAMAKTADIR.)

. Bir monoamin oksidaz inhibitörü ( MAOİ ) olan fenelzin son yıllara kadar SOSYAL FOBİ’de etkinliği en yeterli derecede kanıtlanmış ilaç olarak kabul ediliyordu
. Özellikle kişiler arası duyarlılığın hem atipik depresyonda hemde SOSYAL FOBİ’de ortak bir özellik olması, atipik depresyonda etkili olan MAOİ grubu antidepresanları SOSYAL FOBİ’de etkili olabileceğini düşündürmüştür.
. Sonuçta, MAOİ olan fenelzin ve tranilsipromin, SOSYAL FOBİ tedavisinde etkili olmakla birlikte, yan etkileri ve altarnatiflerinin olması nedeniyle kullanılmamaktadır.
Geri Dönüşümlü Monoamin Oksidaz İnhibitörleri
Moklobemid  ( AURORİX )
. Klasik MAOİ’ leri yan etki profili nedeni ile geri dönüşümlü MAOİ ( RIMA ) grubu ilaçlar geliştirilmiştir
. Bu grupta yer alan moklobemid  ve brofarominin SOSYAL FOBİ tedavisindeki yeri kontrollü çalışmalarla araştırılmıştır
. Moklobemid ABD’ de halen klinik kullanımda olmaması, daha yaygın araştırmaların ortaya çıkmasını yavaşlatsa  da, ülkemizde SOSYAL FOBİ tedavisi için lisanslı bir preparattır . . Brofaromin ise önce ABD’de kullanımdan kaldırılmış,son dönemde tekrar lisans almış durumdadır.
. Sonuç olarak,moklobemid, belirgin yan etkisi olmayan, 600-900 mg / gün dozunda kullanılan, SOSYAL FOBİ ve eştanılı depresif bozukluklarda etkili bir ilaçtır
. Moklobemidin SOSYAL FOBİ’deki özgül tedavi etkinliği açısından daha ileri klinik çalışmalarının yapılmasına gereksinim vardır.
Seçici Serotonin Gerialım İnhibitörleri
Seçici serotonin gerialım inhibitörlerinin ( SSGİ ) depresyon ve anksiyete bozukluklarının tedavisinde etkili ve güvenilir ilaçlar olması, bu grup ilaçların SOSYAL FOBİ’nin tedavisinde de araştırılmasına yol açtı.Bu alandaki oluşturulabilecek araştırmalar 1994’ten bugüne dek hızla sürmektedir.
Paroksetin  (SEROXAT, PAXİL, PAXERA vb...)
Paroksetin en geniş örneklem gruplarında araştırılmış ve plaseboya göre anlamlı derecede üstün bulunmuş bir SSGİ’ dir.
. Paroksetinin SOSYAL FOBİ’de etkinliğinin gösterilmesi, olgu sunumları ile başlamış, iki açık çalışmada % 77-83 düzelme bildirilmiştir.
. Daha sonra yürütülen plasebo kontrollü çalışmalardan ilk esnek dozlu büyük çalışmada, 183 hastada ( 20-50 mg / gün ) paroksetin ya da plasebo 11 hafta boyunca kullanılmış, yanıt oranları paroksetinde % 55.0, plaseboda % 23.9 olarak saptanmıştır
. İkinci çok merkezli esnek dozlu çalışmada, 290 hastada 12 haftalık çift – kör paroksetin ( 20-25 mg/gün ) ile plasebo karşılaştırılması yapıldı. Paroksetine yanıt % 65.7, plaseboya  yanıt % 32.4 bulunmuştur.
Sonuç olarak, paroksetin tedavisinde 20 mg/gün dozu ile başlanmalı,eştanılı depresyon varsa veya 20 mg/gün ile tedaviye yanıt alınamamışsa, doz kademeli olarak en yüksek 60 mg/gün olacak şekilde yükseltilmelidir.
Fluvoksamin  (FAVERİN)
. SOSYAL FOBİ’de kontrollü bir çalışmada etkin bulunan ilk SSGİ fluvoksamindir
. İlk plasebo kontrollü çalışmada, 30 hastaya 12 haftalık plasebo veya 150 mg/gün fluvoksamin  verildi. Sürenin sonunda fluvoksamine yanıt % 46 (n=7), plase boya yanıt % 7 (n=1) oranındaydı
.Ayrıca, fluvoksamin grubunda yaygın anksiyete, reddedilmeye duyarlılık ve öfke boyutlarında kontrol grubuna göre daha olumlu bir gidiş gözlendi.
. Bir diğer çok merkezli çift-kör çalışmada ise, fluvoksamin ortalama dozu 202 mg/gün kullanıldı. Sonuçta ilaç grubunda yanıt % 43, plasebo grubunda ise % 23 oranında olup, fark anlamlı bulundu.Fluvoksaminin yeti yitimi ölçeği puanları açısından da plaseboya üstün olduğu görüldü.

Sertralin  (LUSTRAL, SERALİN, SERDEP, SELECTRA vb...)
. SOSYAL FOBİ’de sertralinin etkinliği 12 hafta süren bir açık çalışmada gösterilmiş, grubun %80’i tedaviye yanıt vermiştir.
. Van Ameringen ve arkadaşları tarafından yürütülen kontrollü bir çalışmada 204 hasta 20 hafta boyunca sertralin veya plesebo grubuna alındılar. Sertralin, 50 mg/gün dozunda başlanıp,en yüksek 200 mg/gün dozuna çıkarıldı. Çalışma sonunda ortalama doz 147 mg/gün oldu.Sertraline yanıt oranı % 53,plaseboya yanıt oranı %29 idi.
Fluoksetin (PROZAC, DEPREKS, ZEDPREX, FULSAC, FLORAC vb...)
. Fluoksetinin SOSYAL FOBİ’ deki etkinliğini araştıran,kanıt düzeyi yüksek kontrollü çalışma sayısı az olsada fluoksetinin olgu sunumu,açık çalışmalar ve bir kontrollü çalışmaya göre,20-100 mg/gün dozlarında etkin olduğu belirtilmiştir.
Sitalopram
Sitalopramın SOSYAL FOBİ tedavisinde etkinliğine ilişkin veriler henüz az sayıda olsa da,açık çalışmalarda etkinliği bildirilmiştir
. İlk açık etiketli çalışmada,22 hastaya 12 hafta boyunca 40 mg/gün sitalopram verilmiş,hastaların %86 ‘sının tedaviye yanıt verdiği belirtilmiştir.
. İkinci çalışmada ise,yaygın SOSYAL FOBİ ve majör depresyon tanıları konulan 21 hastaya 12 hafta esnek dozlu sitalopram (ortalama doz 37.6 mg/gün) verilmiştir.Bu grupta,depresyon belirtilerinin daha hızlı,SOSYAL FOBİ belirtilerinin ise daha yavaş düzeldiği görülmüş.Tedaviye yanıt oranının majör depresyon için % 76.2, SOSYAL FOBİ için % 66.7 olduğu bildirilmiştir.
BENZODİAZEPİNLER
. Benzodiazepinler SOSYAL FOBİ’ de anksiyetenin semptomatik tedavisi için, kötüye kullanım riski göz önüne alınarak kullanılabilir
. Bir çalışmada, alprazolam ( XANAX) ilk 12 hafta içinde plaseboya üstün bulunmuş,sekiz hafta sonra bu farkın ortadan kalktığı görülmüştür.
. Klonazepam ( RİVOTRİL) ( 2.4 mg/gün) ile yapılan klasebo kontrollü bir çalışmada ise,ilacın 10 hafta sonunda plaseboya üstünlüğü sürmüştür
. Versiani ve arkadaşlarının bromazepam ve plasebo ile  yaptığı 12 haftalık çift-kör çalışmada, bromazepam (ortalama doz 21 mg/gün) anlamlı derecede üstün bulunmuştur.
. Benzodiazepimler SOSYAL FOBİ’nin tedavisinde ilk sırada kullanılabilecek bir seçenek olmayıp, ancak diğer ilk sıra ilaçlarıyla birlikte anksiyete ve kaçınma  düzeyi yüksek hastalarda ilk 4-6 hafta içinde bölünmüş dozlar halinde ( örn.alprazolam,2 mg/gün) kullanılabilir.
VENLAFAKSİN  (EFEXÖR XR)
. Serotonin ve noradrenalin geri alımını seçici olarak  inhibe eden venlafaksinin SOSYAL FOBİ tedavisinde kullanımıyla ilgili açık çalışmalarda,112.5-187.5 mg/gün dozlarında anlamlı düzelmenin görüldüğü bildirilmiştir
. Venlafaksinin SOSYAL FOBİ’ de plasebo kontrollü çalışmalara ait ilk verilerde plaseboya  üstün olduğu bildirilmektedir.
. Venlafaksin, SOSYAL FOBİ’si olan ve SSGİ’ lere yanıt vermeyen hastalarda, 75-150 mg/gün ile başlanıp,yanıt alınamadığında 225 mg/gün doza kadar yükseltilebilir.
TEDAVİ YÖNTEMLERİNİN GENEL
DEĞERLENDİRMESİ VE ÖNERİLER
. SOSYAL FOBİ süreğen bir gidişi olan, hastaların tedaviye geç başvurduğu, işlev kaybına yol açan bir anksiyete bozukluğudur
. SOSYAL FOBİ’nin genellikle 15 yaşından önce başlaması nedeniyle tedaviye erken başvuru ve tedavi etkinliği, bireyin daha sonraki yaşamının gidişi ve kalitesini belirleyecektir.  
. Klinisyenler, ayaktan tedavi birimlerine başvuran hastalarının, toplum içi SOSYAL FOBİ grubunun küçük ama ağır işlev kaybına uğramış ve diğer psikiyatrik bozukluklardan da yakınan bir kesimi olduğunu göz önüne alarak olguları değerlendirmelidir.
. Eştanın ve özkıyım riskinin olmadığı durumlarda öncelikle bilişsel-davranışçı tedavi uygulanmalıdır
. Bu kararı verirken hastanın motivasyonu,psikolojik zihinlilik düzeyi, yaşadığı yerin tedavi merkezine uzaklığı dikkate alınmalıdır
. SOSYAL FOBİile birlikte, depresyon, bir başka anksiyete bozukluğu, alkol ya da madde kullanım bozuklukları varsa, psikoterapiyle birlikte farmakolojik tedavi de başlamalıdır.
. Farklı tedavi yöntemlerini karşılaştırabilmek için kullanılan en nesnel yol ‘‘ etkinlik boyutu ’’dur ( effect size ). ‘‘Ağırlıklı etkinlik boyutu ’’ise her çalışma için örneklem büyüklüğüne göre uyarlanmış orandır. Bu şekilde değerlendirildiğinde en yüksek etkinlik boyutunun (EB) benzodiazepin çalışmalarında ortaya çıktığı görülmüştür (EB=1). Daha sonra sırasıyla fenelzin (EB=0.98), SSGİ’ler  (EB=0.68), antikonvülsanlar (EB=0.46), rıma (EB=0.41) ve diğer ilaçlar-buspiron, beta-blokerler- (EB=0.14) gelmektedir.
. Etkinlikle birlikte, uzun süreli kullanıma izin veren özellikleri,yan etki profili,belli avantajları ya da kısıtlılıkları da dikkate alındığında, SSGİ’ler ve daha sonraki veriler tamamlandığında seçici serotonin ve noradrenalin geri alım inhibitörlerinin (SNRI) ilk sıra tedavi seçenekleri olduğu söylenebilir
. İkinci sıra tedavi seçeneği olarak da benzodiazepinler,özellikle klonazepam ya da GABA sistemini düzenleyen bir atipik antikonvülsan kullanılabilir.
. Farmakolojik tedavi sonrasında olumsuz prognoz belirleyicileri arasında başlangıçtaki belirti şiddetinin yüksek olması, plasebo kullanılması ya da tedaviye geç başlanması, alkol kötüye kullanımı,ailede  SOSYAL FOBİ yüklülüğü,yüksek sistolik kan basıncı ve nabız sayısı, B kümesi kişilik bozukluğu sayılabilir.
. İzleme ve nüksetme araştırmalarında yaygın SOSYAL FOBİ’de ilaç tedavisinin en az 12 ay sürmesi gerektiği bildirilmektedir. Ayrıca,olguların %35-65’inin tedaviye yanıt vermediğini, tedaviye yanıt veren olgularda ise tortu belirtilerin sürdüğü bilinmektedir.Bu açıdan bireyi mümkün olan en yüksek iyilik haline ulaştırabilmek için farklı tedavi stratejilerinin uygulanması gündeme gelebilir
. Bunlar arasında ilaç tedavisinin mutlaka psikoterapiyle birlikte yürütülmesi, antidepresanla birlikte benzodiazepin, beta-bloker,antikonvülsan ya da buspiron kombinasyonu düşünülebilir.
Gelecekte yapılacak tedavi çalışmalarında,örneklemin klinik ortamda sık rastlanan olgulardan, yani eştanılı psikiyatrik bozuklukların ve belli düzeyde yeti yitiminin görüldüğü, tedaviye dirençli olgulardan seçilmesine ve uzun süreli izleme çalışmalarının yürütülmesine gerek duyulmaktadır.

        KAYNAKLAR:
Anksiyete Bozuklukları Tedavi Klavuzu,  Editör: Prof. Dr. Raşit Tükel ( Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınları)

 

 

 

 

 


Untitled Document
 
Haberler
 

Grup Terapi
Dr. Ahmet KOYUNCU
Grup Terapilerine Baslamistir

AKADEMİ SOSYAL FOBİ MERKEZİ
AKADEMİ SOSYAL FOBİ MERKEZİAtatürk Mah. İkitelli Cad. NO:126/A Daire : 6 İkitelli / İst.
(BATI BAHAT HOSPİTAL KARŞISI)
Tel : 0212 494 22 12
0542 285 99 73

Öğrencilere
% 15 indirim
uygulanmaktadır

Uzm. Dr. AHMET KOYUNCU Anksiyete bozukluklarında
Bilişsel- Davranışçı Terapi
Uygulamaktadır.


 
 
Özel Terapiler

Online Sayaç

 

Desing By CENGİZ CEYLAN
doktor, ahmet, koyuncu, sosyal, fobi,sosyal-fobi,doktor, ahmet, koyuncu, sosyal, fobi,sosyal-fobidoktor, ahmet, koyuncu, sosyal, fobi,sosyal-fobidoktor, ahmet, koyuncu, sosyal, fobi,sosyal-fobidoktor, ahmet, koyuncu, sosyal, fobi,sosyal-fobidoktor, ahmet, koyuncu, sosyal, fobi,sosyal-fobidoktor, ahmet, koyuncu, sosyal, fobi,sosyal-fobidoktor, ahmet, koyuncu, sosyal, fobi,sosyal-fobidoktor, ahmet, koyuncu, sosyal, fobi,sosyal-fobidepresyon psikiyatri panik atak anksiyete psikoloji stres obsesif kompulsif psikoterapi obsesyon hipnoz depresyon tedavisi kişilik bozuklukları obsesif fobinin şizofreni kaygı intihar korku panik anksiyete bozukluğu kekemelik bilinçaltı panik atak tedavisi zayiflama sigara bırakma sigarayı bırakmak algı epilepsi panikatak botoks bioenerji titreme pozitif düşünce büyü testi tüp bebek zayıflama zayıflamak bipolar bozukluk psikolog terapi terleme psikoloji siteleri akupunktur alzheimer matematik manik depresif fibromiyalji borderline kişilik 2006 öss soruları aids aşk diyet kilo vermek manik meditasyon medyum reiki serotonin sınav stresi majör depresyon çarpıntı bebek borderline evlilik sigara yoga sınav kaygısı kıskançlık kadın sünnet major depresyon boşanma beyin kadınca kişisel gelişim mutluluk zeka öss beyin kanaması gebelik zeka testi huzursuz bacak sendromu cinler ecstasy psikoz motivasyon aldatma oks ösym sosyalfobi com www sosyalfobi sosyalfobi net sosyalfobi forum sosyalfobi tedavisi fobisi hipnoterapi ölçeği aile terapisi bozukluğu bozuklukları ruhsal kişilik bozukluğu obsesif kompulsif bozukluk